Algemene Voorwaarden
voor meer info: 0522 46 37 07

Algemene voorwaarden

Art. 1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offerten, facturen en overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen tussen besloten vennootschap Mussche BV of enig andere aan Mussche Groep gelieerde onderneming, welke besloten vennootschappen gezamenlijk en individueel in de hierna volgende artikelen begrepen worden geacht onder de naam Mussche of Mussche groep, en haar opdrachtgever.
Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk vooraf schriftelijk worden vastgesteld door Mussche.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon (waaronder: relaties, huurders, kopers, enz). die diensten of producten van Mussche afneemt of met wie Mussche een overeenkomst sluit dan wel daarover onderhandelt.
1.3 Deze voorwaarden prevaleren boven de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en/of uniforme inkoopvoorwaarden en/of bedingen van de opdrachtgever. Behoud en aanvaarding van een offerte, factuur of overeenkomst door opdrachtgever betekent explicatie acceptatie van deze voorwaarden en nadere instructies zoals gesteld door medewerkers van Mussche.
1.4 Bij vervoersovereenkomsten zijn naast deze voorwaarden tevens de AVC en CMR condities (vastgesteld door Stichting Vervoeradres)van toepassing. Indien AVC of CMR condities afwijken van deze voorwaarden prevaleren laatst genoemd.

Art. 2. Offertes, prijzen en wijzigende omstandigheden
2.1 Door Mussche uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend. Acceptatie vindt plaats door getekende retournering door de opdrachtgever en/of aanvang/levering (en daarmee de acceptatie door de opdrachtgever/wederpartij) van de dienst of product. Offertes blijven geldig tot de op de offerte vermelde datum.
2.2. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maatvoering, gewichtsopgave, rapporten, modellen en andere gegevens die door Mussche worden verstrekt betreffende uiterlijk of hoedanigheid van de te leveren zaken en over de aard van de door haar te verrichten diensten geven slechts een algemene voorstelling van zaken en binden Mussche niet.
2.3 Prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen/toeslagen en verpakkingen/emballage.
2.4 Prijzen zijn exclusief transportkosten, tenzij afwijking hiervan door Mussche expliciet vooraf schriftelijk is bevestigd.
2.5 Door (onvoorziene) omstandigheden en/of verborgen gebreken waarmee bij de offerte en/of overeenkomst geen rekening is gehouden, zal een offerte en/of overeenkomst haar geldigheid verliezen en zal Mussche een nadere prijsopgave doen. In het voorgaande is tevens de situatie meerwerk begrepen.
2.6 Mussche is ook na het sluiten van een overeenkomst bevoegd om kennelijk fouten in de prijsstelling te corrigeren wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en/of berust op een kennelijke verschrijving en/of drukfout.
2.7 Indien na de datum van aanvaarding van de opdracht een toeleverancier van Mussche zijn prijzen wijzigt, en/of de euro re- of devalueert en/of belastingen, sociale lasten, invoerrechten, vrachtkosten, overheidsmaatregelen e.d. veranderen, is Mussche gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
2.8 De termijn van aflevering van zaken of verrichting van diensten wordt naar redelijkheid en billijkheid en bij benadering opgegeven, doch in bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.9 Zolang een opdracht en/of levering niet is voltooid, is Mussche gerechtigd tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen.
2.10 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever voor zaken die Mussche uit voorraad kan leveren, heeft zij als vergoeding voor gederfde winst en gemaakte administratieve en personele kosten, recht op een vergoeding van 15% van de verkoopwaarde van deze bestelde zaken. Eenzelfde regeling geldt bij annulering van een opdracht voor het verrichten van diensten. De annulering geschiedt steeds schriftelijk.
2.11 Annulering is niet mogelijk van een opdracht die betrekking heeft op zaken die speciaal naar de wenen van de opdrachtgever worden of zijn gefabriceerd.
2.12 Indien Mussche niet in staat is om de (potentiële) vorderingen uit hoofde van de overeenkomst tegen haar conveniërende voorwaarden onder te brengen bij kredietverzekeraar, dan heeft Mussche het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval heeft opdrachtgever geen recht op vergoeding of schade.

Art. 3. Reclamering
3.1 Reclames dienen schriftelijk binnen uiterlijk vijf werkdagen(en in verhuursituaties binnen twee werkdagen) na afleveringsdatum, dan wel datum einde werk dan wel datum einde deelproject onderbouwd bij Mussche te worden ingediend.
3.2 Bij gekochte producten dient de opdrachtgever direct bij aflevering de producten te (laten) inspecteren.
3.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de opdrachtgever deze binnen twee dagen na aflevering schriftelijk aan Mussche te melden.
3.4 Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen twee dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één maand na aflevering, aan Mussche schriftelijk te melden.
3.5 Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.
3.6 De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak hoegenaamd tegen Mussche kunnen doen gelden indien het geleverde geheel of gedeeltelijk heeft genomen, bewerkt of verwerkt, vermengd met andere producten, of aan derden heeft doorgeleverd. Aansprakelijkheid stopt bij levering na het lossen van de lading of bij vertrek van de locatie in geval van afhalen.
3.7 Indien een reclame(gedeeltelijk) wordt geaccepteerd, dan zal Mussche in de gelegenheid worden gesteld om alsnog naar behoren te presteren. Indien het voorgaande niet mogelijk is, dan is Mussche van haar verplichtingen bevrijdt en zal de overeenkomst over en weer ongedaan worden gemaakt, zonder dat Mussche gehouden zal zijn tot vergoeding van schade.

Art. 4. Betaling
4.1 Betaling zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum voor particulieren en binnen 30 dagen na factuurdatum voor zakelijke relaties.
4.2 De opdrachtgever zal zich nimmer mogen onttrekken aan enige betalingsverplichting in gevolge een overeenkomst, noch door beroep op aftrek, verrekening, opschorting of compensatie – van welk recht de opdrachtgever bij deze uitdrukkelijk afstand doet – noch op enige andere wijze.
4.3 Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling vereist is, in gebreke zijn en 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- als buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn.
4.4 Met ingang van 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum voor particuliere relaties en 30 dagen na het verstrijken van de factuurdatum voor zakelijke relaties zal de debiteur tevens zonder nadere aankondiging een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,00% per maand over het gehele factuurbedrag, tot de dag van algehele voldoening.
4.5 Mussche kan bij niet en/of niet-tijdige betaling zijdens de opdrachtgever naar haar eigen keuze direct en zonder dat daar nadere ingebrekestelling voor vereist is, de overeenkomst(gedeeltelijk) ontbinden en de (recht)gevolgen hiervan ongedaan maken, zulks met het recht op schadevergoeding. Het voorgaande geldt tevens bij stillegging, liquidatie, (aanvraag tot) faillissement dan wel (voorlopige) surseance van betaling van (het bedrijf van) de opdrachtgever.
4.6 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Mussche totdat alle vorderingen, die Mussche heeft of zal krijgen op de opdrachtgever, volledig zijn betaald. Bij niet tijdige betaling kunnen de goederen direct bij de opdrachtgever worden opgeëist.

Art. 5. Overmacht.
5.1 Indien en voor zover er omstandigheden aan de orde zijn van welke aard dan ook op grond waarvan Mussche in redelijkheid niet meer kan worden verlangd dat de overeenkomst onverkort ten uitvoer wordt gelegd, komt Mussche een beroep op overmacht toe zonder enige plicht de eventuele schade van de opdrachtgever te vergoeden. Onder overmacht wordt onder andere gerekend: onwerkbaar weer, onwerkbare bodemgesteldheid, gedragingen van derden die Mussche (tijdige) nakoming beletten.
5.2 Overmacht kan aanleiding geven tot (gedeeltelijke) ontbinding. Het voorgaande leidt er toe dat partijen over en weer de gevolgen van de overeenkomst ongedaan maken. De voorgaande situatie leidt nimmer tot schadeplichtigheid aan de zijde van Mussche.

Art. 6. Verhuur
6.1 Onder het “gehuurde” wordt verstaan: materieel, materiaal, hulpstukken, rijplaten, containers en/of apparatuur zoals omschreven in de huurovereenkomst of zoals feitelijk ter hand gesteld van huurder.
6.2 Door acceptatie van het gehuurde verklaart de huurder het gehuurde in goede staat van Mussche te hebben ontvangen.
6.3 Het staat Mussche vrij ten aanzien van gehuurde zaken een borgstelling te vragen
6.4 Mussche behoudt zich het recht voor om tijdens de duur van huurovereenkomst het gehuurde te doen vervangen door soortgelijke goederen, indien dit naar het oordeel wenselijk of noodzakelijk is, zonder dat de huurder terzake een beroep kan doen op enig recht van schadevergoeding, verrekening, opschorting, aftrek of ontbinding van de overeenkomst of anderszins.
6.5 Het gehuurde dient door huurder, werknemers van huurder en derden waarvan huurder zich bedient, gebruikt te worden overeenkomstig de bestemming van het gehuurde en de daartoe gegeven voorschriften. Op huurder rust de verplichting het gehuurde in goede en gebruikstaat te houden en over te dragen. De eventuele kosten van herstel of vervanging uit welke hoofde dan ook veroorzaakt of nodig – behoudens het normale onderhoud- zijn voor rekening van huurder. Mussche is gerechtigd alle in verband met gebruik welke strijdig is met de bestemming en gebruiksvoorschriften gemaakte kosten aan huurder door te betasten.
6.6 Huurder is aansprakelijk voor het verlies van en alle schade aan het gehuurde, ongeacht of dit verlies of deze schade is veroorzaakt door de huurder, diens werknemers, door derden, dan wel door overmacht.
6.7 Indien de huurder bij het laden, lossen en/of andere werkzaamheden van het gehuurde gebruik maakt van de diensten van de werknemers van Mussche, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan de onder verantwoordelijkheid van de huurder. Terzake is huurder tegenover Mussche aansprakelijk.
6.8 Huurder leeft alle op het gebied van toepassing zijnde voorschriften van overheidswege en (internationale) regelgeving, in het bijzonder die met betrekking tot milieu, veiligheid en KLIC-meldingen, strikt na. Huurder is aansprakelijk jegens Mussche voor schade als gevolg van niet, of niet volledig inachtneming van deze Voorschriften, alsmede van kosten en boetes weke hieruit kunnen voortkomen. Huurder vrijwaart Mussche, haar werknemers en de door haar ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden uitdrukkelijk voor enige aanspraken van derden in dit verband.
6.9 Huurder is niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
6.10 Eventuele reparaties aan het gehuurde, die door het gebruik van de huurder noodzakelijk zijn geworden, geschieden door personen die door Mussche aangewezen worden, dit op kosten van de huurder. De huurder dienst zich daarom bij het ontstaan van de schade onmiddellijk tot Mussche te wenden en niet eerder over te gaan tot reparatie dan nadat Mussche de huurder terzake heeft geïnstrueerd, een en ander onverlet latende plichten van huurder waaronder die tot beperking van de schade , gevolgschade daaronder begrepen.
6.11 Indien door de huurder schade wordt veroorzaakt blijven de huurpenningen verschuldigd over de periode waarin de reparatie uitgevoerd wordt, ook als deze in beginsel overeengekomen huurtermijn overschrijdt, tenzij de schade een oorzaak kent die redelijkerwijs voor rekening en risico van Mussche behoort te komen.
6.12 Mussche, of door haar aan te wijzen personen, zijn te allen tijde gerechtigd de plaats te betreden waar het gehuurde zich bevindt en deze te onderzoeken.
6.13 Het gehuurde is en blijft ten allen tijde eigendom van Mussche. Opdrachtgever is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden of met enig recht te bezwaren. Opdrachtgever zal het gehuurde steeds gescheiden van zaken van zichzelf of derden en gekenmerkt als eigendom van Mussche opslaan of stallen, zodanig dat enige derde daarop geen enkel recht of beslag kan vestigen. Huurder dient aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en Mussche te vrijwaren.
6.14 het is huurder niet toegestaan het gehuurde – en met name rijplaten- onder te verhuren, beschikbaar te stellen aan derden of te verplaatsen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mussche.
6. 15 Bediening en gebruik van het gehuurde is ten allen tijde voor eigen risico van de huurder.
6.16 Huurder draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld. Huurder is verplicht zorg te dragen voor een volledige verzekering (waaronder bouwplaats- en/of CAR-verzekering) tegen schade, verlies en diefstal van het gehuurde gedurende aan de huurder ter beschikking staat, waaronder begrepen het laden en lossen.
6.17 In geval van schade verlies of diefstal zal Mussche de nieuwwaarde-kosten van het gehuurde aan de opdrachtgever doorberekenen. De huurprijs wordt doorberekend totdat de nieuwwaarde-kostprijs is voldaan. Bij schade worden de herstelkosten doorberekend. Ook na de betaling zal het eigendom van rijplaten voorzien van het Mussche logo onverminderd bij Mussche blijven.
6.18 Afmelding van het gehuurde (waaronder rijplaten) dient door de huurder minimaal 24 uur voor het gewenste ophaaltijdstip te geschieden (en 36 uur bij ophalen op een zaterdag). Huurder is en blijft verantwoordelijk voor het gehuurde – in het bijzonder het tegengaan van schade, verlies of diefstal- tot en met het moment van ophalen door een medewerker van Mussche.

Art. 7 Naleving wetgeving
7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat door haar toedoen Mussche nimmer opdrachten uitvoert welke in strijd zijn met de wet.
7.2 Meer in het bijzonder zal opdrachtgever nimmer vrachtauto’s van Mussche (laten) beladen, zodanig dat daardoor als lastoverschrijding en/of overbelading zal ontstaan. Evenmin zal de opdrachtgever Mussche voorzien van onjuiste of onvolledige informatie terzake. De opdrachtgever zal bij het laden van het voertuig steeds de aanwijzingen van Mussche opvolgen. Deze verplichtingen gelden tevens en onverkort voor derden die voor of namens de opdrachtgever (een deel van) de werkzaamheden van de opdrachtgever uitvoeren.
7.3 De opdrachtgever zal Mussche nimmer transporten laten uitvieren in strijd met de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Indien Mussche een transport niet tijdig kan uitvoeren of voltooien in verband met de juiste nakoming van voornoemde wetgeving kan dat nimmer leiden tot aansprakelijkheid van Mussche.
7.4 De opdrachtgever die handelt in strijd met dit artikel is jegens Mussche steeds aansprakelijk voor alle directe , indirecte- en gevolgschade,waaronder tevens begrepen het verhalen van de daaruit voortvloeiende en volgende boetes, kosten van overladen, transport, opslag etc. Deze schadeplicht geldt tevens en onverkort in het geval derden voor of namens de opdrachtgever (een deel van) de werkzaamheden van de opdrachtgever uitvoeren.

Art. 8. Aansprakelijkheid
8.1 Mussche is niet aansprakelijk voor schade en kosten – hoe ook genaamd en/of ontstaan- anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld harerzijds, indien opdrachtgever dan wel enige derde, al dan niet tegen vergoeding gebruik maakt van materieel en/of personeel van Mussche en/of goederen stalt of parkeert op een terrein van Mussche en/of Mussche heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en Mussche ter zake volgens instructies gegeven door of vanwege opdrachtgever en/of die andere derde heeft gehandeld.
8.2 Mussche bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever dan wel enige derde kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart Mussche ter zake aanspraken – hoe ook genaamd en/of ontstaan – van derden.

Art. 9. Garantieverplichting en schade
9.1 Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van de artikelen is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de klacht gegrond is, zal Mussche voor zover mogelijk voor herstel zorg dragen en/of tot een passende oplossing besluiten.
9.2 Mussche is niet aansprakelijk voor voor schade ten gevolge van een overeenkomst dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, artikel 8 en 9.1.
9.3 Schade ontstaan door uitvoering van een overeenkomst, zal door Mussche tot maximaal het bedrag waarvoor zij door de haar afgesloten risicoaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd en gedekt, worden vergoed.
9.4 Overige schade welke niet is gedekt door risicoaansprakelijkheidsverzekering van Mussche, hierin begrepen gevolgschade en gederfde winst, komt niet voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever zal zelf zorg dragen voor een adequate verzekering.

Art. 10. Partiële nietigheid
10.1 Indien één van de bedingen of een onderdeel daarvan uit deze algemene bepalingen dan wel enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, dan laat dat voor het overige van de inhoud van het beding of bedingen van deze algemene bepalingen onverlet, c.q. blijft de onderliggende overeenkomst in stand.
10.2 Indien het geval zoals omschreven in het eerste lid zich voordoet, zullen Mussche en opdrachtgever voor de nietige of vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling van Mussche en opdrachtgever met de onderliggende nietige of vernietigende passage zoveel mogelijk weergeeft.

Art. 11 Diversen
11.1 Het Nederlands recht is van toepassing bij geschillen.
11.2 De rechtbank Zwolle-Lelystad is bij uitsluiting bevoegd om van elk geschil in deze kennis te nemen
11.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te vinden op de site van Mussche BV.